مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد



پوستر مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سردبیر:مسعود میرزایی
سید مجتبی یاسینی اردکانی
نام اختصاری:J Med Educ Dev
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آموزش پزشکی
سازمان همکار
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران