مدیریت پرستاری

مدیریت پرستاریپوستر مدیریت پرستاری
سردبیر:زهره ونکی
حسن ناوی پور
نام اختصاری:Quart J Ners Manag
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت پرستاری
سازمان همکار
دانشگاه تربیت مدرس