مطالعات ناتوانی

مطالعات ناتوانیپوستر مطالعات ناتوانی
سردبیر:محمد کمالی
مسعود کریملو
نام اختصاری:Midd East J Disab Stud
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ناتوانی
سازمان همکار