نشریه مدیریت سلامت

نشریه مدیریت سلامتپوستر نشریه مدیریت سلامت
سردبیر:فرحناز صدوقی
محمدرضا ملکی
نام اختصاری:J Health Adm
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:سیاستگذاری سلامت، سلامت در بلایا و فوریت‌ها، ارزیابی فناوری سلامت، انفورماتیک پزشکی،فناوری اطلاعات سلامت، مدارک پزشکی، اقتصاد سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سازمان همکار