آریا آترواسکلروز

آریا آترواسکلروز

ARYA Atherosclerosisپوستر آریا آترواسکلروز
سردبیر:معصومه صادقی
نضال صراف‌زادگان
نام اختصاری:ARYA Atherosclerosis
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اپیدمیولوژی بیماریهای قلبی، عوامل خطر اترواسکلروزیس، شیوه زندگی سالم، پیشگیری، مطالعات پایه،گیاهان دارویی، درمان دارویی در اترواسکلروز، مطالعات کوهورت و جامعه نگر در بیماریهای غیرواگیر، کاردیوژنتیک، مطالعات قلبی در بچه‌ها، موارد نادر، مطالعات ریویو و متاآنالیزها
سازمان همکار