علوم تشریحی

علوم تشریحی

Anatomical Sciences Journalپوستر علوم تشریحی
سردبیر:مجتبی رضا زاده
محمد تقی جغتایی
نام اختصاری:Anat Sci J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آناتومی، ماکرو - میکرو آناتومی، جنین شناسی، علوم اعصاب،استراتژیهای پزشکی در علوم تشریح.
سازمان همکار