پزشکی بیهوشی و درد

پزشکی بیهوشی و درد

Anesthesiology and Pain Medicineپوستر پزشکی بیهوشی و درد
سردبیر:فرناد ایمانی
فرناد ایمانی
نام اختصاری:Anesth Pain Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیهوشی - درد
سازمان همکار