تحقیقات کولورکتال

تحقیقات کولورکتال

Annals of Colorectal Researchپوستر تحقیقات کولورکتال
سردبیر:کامران باقری‌لنکرانی
محمدهادی ایمانیه
نام اختصاری:Ann Colorectal Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیماری‌های کولورکتال، جراحی کولورکتال، بیماری‌های دستگاه گوارش تحتانی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار