آرشیو پزشکی ایرانی

آرشیو پزشکی ایرانی

Archives of Iranian Medicineپوستر آرشیو پزشکی ایرانی
سردبیر:رضا ملک زاده
ایرج فاضل
نام اختصاری:Arch Iran Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار