آرشیو علوم آزمایشگاهی پزشکی

آرشیو علوم آزمایشگاهی پزشکی

Archives of Medical Laboratory Sciencesپوستر آرشیو علوم آزمایشگاهی پزشکی
سردبیر:حوریه سلیمان جاهی
محمد وجگانی
نام اختصاری:Arch Med Lab Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آزمایشگاه
سازمان همکار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی