تحقیق شنوایی و ویستیبولار

تحقیق شنوایی و ویستیبولار

Auditory and Vestibular Researchپوستر تحقیق شنوایی و ویستیبولار
سردبیر:مسعود متصدی زرندی
مهین صدائی
نام اختصاری:Aud Vestib Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:شنوایی و تعادل و علوم وابسته
سازمان همکار
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران و انجمن علمی گوش و حلق و بینی