تحقیقات دندانپزشکی

تحقیقات دندانپزشکی

Avicenna Journal of Dental Researchپوستر تحقیقات دندانپزشکی
سردبیر:مینا جزایری
پرویز ترک زبان
نام اختصاری:Dent J Hamadan Med Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:دندانپزشکی
سازمان همکار