بیوشیمی پزشکی

بیوشیمی پزشکی

Avicenna Journal of Medical Biochemistryپوستر بیوشیمی پزشکی
سردبیر:دکتر ایرج خدادادی
دکتر حیدر طیبی نیا
نام اختصاری:Avicenna J Med Bio
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیوشیمی
سازمان همکار