مجله BioImpacts

مجله BioImpacts

BioImpactsپوستر مجله BioImpacts

سردبیر:یداله امیدی
محمدرضا رشیدی
نام اختصاری:BioImpacts
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم دارویی، نانوبایوتکنولوژی، ژن‌تراپی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار