تحقیقات دامپزشکی

تحقیقات دامپزشکی

Dental Research Journal



پوستر تحقیقات دامپزشکی
سردبیر:نکیسا ترابی‌نیا
عباسعلی خادمی
نام اختصاری:Dent Res J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اندو، پریو، ترمیمی، ارتو، بیماریهای دهان، پاتولوژی، رادیولوژی، اطفال، جراح فک و صورت و سایر موارد مرتبط
سازمان همکار