تحقیقات آموزش در علوم پزشکی

تحقیقات آموزش در علوم پزشکی

Educational Research in Medical Sciencesپوستر تحقیقات آموزش در علوم پزشکی
سردبیر:منصور رضایی
یحیی صفری
نام اختصاری:Educ Res Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آموزش پزشکی
سازمان همکار