گالن

گالن

Galen Medical Journalپوستر گالن
سردبیر:علی‌اصغر کریمی
احسان بهرامعلی
نام اختصاری:Galen Med J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیماری‌های غیرواگیر، فشار خون، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های غدد، سرطان و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار