ژن،سلول و بافت

ژن،سلول و بافت

Gene, Cell and Tissueپوستر ژن،سلول و بافت
سردبیر:زهرا حیدری
سعیده سلیمی
نام اختصاری:Gene Cell Tissue
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پاتوفیزیولوژی بیماری‌ها، اتیولوژی بیماری‌ها، ریسک‌فاکتورها، تشخیص‌های مولکولی، درمان و پیشگیری با تأکید بر جنبه‌های مولکولی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار