ارتقا سلامت

ارتقا سلامت

Health Promotion Perspectivesپوستر  ارتقا سلامت
سردبیر:حمیداله وردی‌پور
حمیداله وردی‌پور
نام اختصاری:Health Promot Perspect
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آموزش و ارتقای سلامت، بهداشت جامعه، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، تغذیه در جامعه، پیشگیری از بیماری‌ها و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار