بهداشت

بهداشت

Health Scopeپوستر بهداشت
سردبیر:رمضان میرزایی
ادریس بذرافشان
نام اختصاری:Health Scope
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بهداشت عمومی، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت محیط، اقتصاد سلامت، مدیریت سلامت، اپیدمیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار