تحقیقات قلب و عروق

تحقیقات قلب و عروق

International Cardiovascular Research Journalپوستر تحقیقات قلب و عروق
سردبیر:محمدجواد زیبایی نژاد
محمدجواد زیبایی نژاد
نام اختصاری:Iran Cardiovasc Res J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:قلب و عروق
سازمان همکار