علوم رفتاری کاربردی

علوم رفتاری کاربردی

International Journal of Applied Behavioral Sciencesپوستر علوم رفتاری کاربردی
سردبیر:یوسف سمنانی
علیرضا ظهیرالدین
نام اختصاری:Int J Appl Behav Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:روانشناسی بالینی
سازمان همکار
مرکز تحقیقات علوم رفتاری