پرستاری و مامایی

پرستاری و مامایی

International Journal of Community Based Nursing and Midwiferyپوستر پرستاری و مامایی
سردبیر:فرخنده شریف
فریبا قدس‌بین
نام اختصاری:Int J Community Based Nurs Midwifery
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پرستاری اجتماعی
سازمان همکار