غدد ومتابولیسم

غدد ومتابولیسم

International Journal of Endocrinology and Metabolismپوستر غدد ومتابولیسم
سردبیر:فریدون عزیزی، آزیتا زاده وکیلی
فریدون عزیزی
نام اختصاری:Int J Endocrinol Metab
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:غدد درون ریز و متابولیسم
سازمان همکار
انجمن متخصصین غدد ایران، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم