تحقیقات اپیدمیولوژیک

تحقیقات اپیدمیولوژیک

International Journal of Epidemiologic Researchپوستر تحقیقات اپیدمیولوژیک
سردبیر:مسعود امیری
رضا ایمانی
نام اختصاری:Int J Epidemiol Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اپیدمیولوژی و آمار
سازمان همکار