مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی

مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی

International Journal of Molecular and Clinical Microbiologyپوستر مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی

سردبیر:فرهاد مشایخی
آیت الله نصراللهی عمران
نام اختصاری:Inter J Mol Clin Microbiol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:میکروب شناسی ملوکولی و پزشکی
سازمان همکار