تحقیقات رادیویی

تحقیقات رادیویی

International Journal of Radiation Researchپوستر تحقیقات رادیویی
سردبیر:حسین مزدارانی
حسین مزدارانی
نام اختصاری:Int J Radiat Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:رادیولوژی، رادیشن، فیزیک پزشکی، پزشکی هسته ای
سازمان همکار
موسسه پرتو پزشکی نوین