اندودنتیکس

اندودنتیکس

Iranian Endodontic Journalپوستر  اندودنتیکس
سردبیر:محمدجعفر اقبال
سعید عسگری
نام اختصاری:Iran Endod J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اندودانتیکس
سازمان همکار
مرکز تحقیقات اندودانتیکس و انجمن اندودانتیستهای ایران