مجله پزشکی کودکان ایران

مجله پزشکی کودکان ایران

Iranian Journal of Child Neurologyپوستر مجله پزشکی کودکان ایران
سردبیر:پروانه کریم زاده
محمد غفرانی
نام اختصاری:Iran J Child Neurol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مغز و اعصاب، مغز و اعصاب کودکان، روانپزشکی کودکان، علوم اعصاب، عصب شناسی، تصویربرداری عصبی، فیزیوتراپی
سازمان همکار
مرکز تحقیقات اعصاب کودکان