مجله دیابت و چاقی ایران

مجله دیابت و چاقی ایران

Iranian Journal of Diabetes and Obesityپوستر مجله دیابت و چاقی ایران
سردبیر:محمد افخمی اردکانی
محمد افخمی اردکانی
نام اختصاری:Iran J Diabetes Obes
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:غدد درون ریز و متابولیسم
سازمان همکار