مجله علوم پزشکی ایران

مجله علوم پزشکی ایران

Iranian Journal of Health Sciencesپوستر مجله علوم پزشکی ایران
سردبیر:قاسم عابدی
احمد علی عنایتی
نام اختصاری:Iran J Health Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم بهداشتی
سازمان همکار