مجله علوم پزشکی

مجله علوم پزشکی

Iranian Journal of Medical Sciencesپوستر مجله علوم پزشکی
سردبیر:حمیدرضا پاک‌شیر، بهروز آستانه
محمدرضا پنجه‌شاهین
نام اختصاری:Iran J Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار