مجله عصب شناسی ایران

مجله عصب شناسی ایران

Iranian Journal of Neurologyپوستر مجله عصب شناسی ایران
سردبیر:شهریار نفیسی
حسین پاکدامن
نام اختصاری:Iran J Neurol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اعصاب
سازمان همکار