فصلنامه به زراعی کشاورزی

فصلنامه به زراعی کشاورزی

Agricultural Crop Management


پوستر فصلنامه به زراعی کشاورزی

فصلنامه به زراعی کشاورزی توسط دانشگاه تهران در حوزه علوم زراعت و باغبانی و علوم بین رشته ای وابسته مقاله می پذیرد.

این فصلنامه علمی پژوهشی با هدف چاپ دستاوردهای پژوهشی و انتشار ایده های تحقیقاتی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان باغبانی و زراعت و  ایجاد محیطی برای تبادل و ترویج علوم باغبانی و زراعت به منظور بهبود روشهای کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی و باغی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست منتشر می شود.

 مقالات پذیرش شده در فصلنامه به زراعی کشاورزی