مجله روانپزشکی و علوم رفتاری ایران

مجله روانپزشکی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciencesپوستر مجله روانپزشکی و علوم رفتاری ایران

سردبیر:مهران ضرغامی
مهران ضرغامی
نام اختصاری:Iran J Psychiatry Behav Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:روانپزشکی، روانشناسی علوم رفتاری
سازمان همکار