مجله رادیولوژی ایران

مجله رادیولوژی ایران

Iranian Journal of Radiologyپوستر مجله رادیولوژی ایران

سردبیر:کریم وصال، کاووس فیروزنیا
حسین قناعتی
نام اختصاری:Iran J Radiol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:رادیولوژی
سازمان همکار
دانشگاه علوم پزشکی تهران