مجله پزشکی بیوتکنولوژی جورجانی

مجله پزشکی بیوتکنولوژی جورجانی

Jorjani Biomedicine Journal


پوستر مجله پزشکی بیوتکنولوژی جورجانی
سردبیر:ناصر بهنام پور
محمدرضا هنرور
نام اختصاری:Jorjani Biomed J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار