پیشرفت در آموزش پزشکی و حرفه ای

پیشرفت در آموزش پزشکی و حرفه ای

Journal of Advances in Medical Education and Professionalism


پوستر پیشرفت در آموزش پزشکی و حرفه ای
سردبیر:جواد کجوری
محمدمهدی ثاقب
نام اختصاری:J Adv Med Edu Pro
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ارزشیابی برنامه، ارزشیابی دانشجو، برنامه‌ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، یادگیری الکترونیکی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار