بیماریهای قلبی عروقی

بیماریهای قلبی عروقی

Journal of Arthropod-Borne Diseases


پوستر بیماریهای قلبی عروقی
سردبیر:حسن وطن دوست
محمدرضا یعقوبی ارشادی
نام اختصاری:J Arthropod Borne Dis
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:حشره شناسی
سازمان همکار
دانشگاه علوم پزشکی تهران