مجله پاتوفیزیولوژی پایه و بالینی

مجله پاتوفیزیولوژی پایه و بالینی

Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


پوستر مجله پاتوفیزیولوژی پایه و بالینی
سردبیر:محسن خلیلی
زهرا کیاسالار
نام اختصاری:J Basic Clinic Pathophysi
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:سلولی مولکولی، رفتار، پاتولوژی، گیاهان دارویی، فیزیولوژی،فارماکولوژی، بیوشیمی
سازمان همکار