مجله پزشکی قلب وقفسه سینه

مجله پزشکی قلب وقفسه سینه

Journal of Cardio-Thoracic Medicine


پوستر  مجله پزشکی قلب وقفسه سینه
سردبیر:رضا باقری
رضا باقری
نام اختصاری:J Cardio Thorac Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:قلب، قفسه سینه، بیماریهای تنفسی، قلب و ریه، پیوند قلب و ریه
سازمان همکار