مجله پزشکی قلب و قفسه سینه

مجله پزشکی قلب و قفسه سینه

Journal of Cardio-Thoracic Medicine


پوستر مجله پزشکی قلب و قفسه سینه

سردبیر:رضا باقری
رضا باقری
نام اختصاری:J Cardio Thorac Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:قلب، قفسه سینه، بیماریهای تنفسی، قلب و ریه، پیوند قلب و ریه
سازمان همکار