مجله تحقیقات قلب و عروق وقفسه سینه

مجله تحقیقات قلب و عروق وقفسه سینه

Journal of Cardiovascular and Thoracic Researchپوستر مجله تحقیقات قلب و عروق وقفسه سینه

سردبیر:مسعود پزشکیان
علیرضا یعقوبی
نام اختصاری:J Cardiovasc Thorac Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:قلب و عروق
سازمان همکار