مجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی

مجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی

Journal of Cellular and Molecular Anesthesia


پوستر مجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی
سردبیر:علی دباغ
علی دباغ
نام اختصاری:J Cell Mol Anesth
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیهوشی، علوم اعصاب، فیزیولوژی، فارماکولوژی، ایمونولوژی، ژنتیک، جراحی، آناتومی، پرستاری
سازمان همکار
مرکز تحقیقات بیهوشی