مراقبت پرستاری

مراقبت پرستاری

Journal of Client-Centered Nursing Care


پوستر مراقبت پرستاری
سردبیر:نورالدین محمدی
فروغ رفیعی
نام اختصاری:JCCNC
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار، آموزش و مشاوره بیمار، همکاری علمی با پزشکان و ارایه‌دهندگان خدمات سلامت، اخلاق مراقبت، مدیریت پرستاری، سیاست‌گذاری، مدیریت و رهبری مراقبت پرستاری بیمار
سازمان همکار