مواد زیستی دندانپزشکی

مواد زیستی دندانپزشکی

Journal of Dental Biomaterials


پوستر مواد زیستی دندانپزشکی
سردبیر:باربد ضمیری
محمدرضا آذر
نام اختصاری:J Dental Biomaterial
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:دندانپزشکی، مواد دندانی
سازمان همکار