تحقیقات دندانپزشکی، درمانگاه های دندانپزشکی، چشم انداز دندانپزشکی

تحقیقات دندانپزشکی، درمانگاه های دندانپزشکی، چشم انداز دندانپزشکی

Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental prospects


پوستر  تحقیقات دندانپزشکی، درمانگاه های دندانپزشکی، چشم انداز دندانپزشکی
سردبیر:ناصر اصل امین آبادی
ناصر اصل امین آبادی
نام اختصاری:J Dent Res Dent Clin Dent Prospects
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اندو، پریو، ترمیمی، کودکان، پاتولوژی، جراحی، ارتودنسی، رادیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار