مجله دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مجله دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences


پوستر مجله دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سردبیر:قاسم انصاری
محمدجعفر اقبال
نام اختصاری:J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:دندانپزشکی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی، آناتومی، روانشناسی
سازمان همکار