مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciencesپوستر مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سردبیر:علی‌اصغر علوی
علی‌اصغر علوی
نام اختصاری:J Dent Shiraz Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:دندانپزشکی اطفال، پروتز، دندانپزشکی ترمیمی، اندودنتیکس، پریودنتیکس، جراحی دهان و فک و صورت، بیماری‌های دهان، پاتولوژی دهان و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار