مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciencesپوستر مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سردبیر:امیر رضا رکن
طاهره حسین زاده نیک
نام اختصاری:J Dent Tehran Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:دندانپزشکی - عمومی
سازمان همکار
مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران