مجله دیابت و اختلالات متابولیک

مجله دیابت و اختلالات متابولیک

Journal of Diabetes and Metabolic Disordersپوستر مجله دیابت و اختلالات متابولیک

سردبیر:باقر لاریجانی
باقر لاریجانی
نام اختصاری:J Diabetes Metab Disord
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار
دانشگاه علوم پزشکی تهران